Privātuma politika

Versija 1.1
Stājas spēkā ar 2024. gada 1. jūniju

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA “CUBE Systems” respektē tās darbinieku, klientu, sadarbības partneru un citu tieši vai netieši saistīto personu tiesības uz privātumu, kā rezultātā personas datu aizsardzības prasības ir neatņemama SIA “CUBE Systems” biznesa procesu sastāvdaļa.

1.2. Privātuma politikā sniegta pārskatāma informācija kādiem nolūkiem SIA “CUBE Systems” iegūst un apstrādā personas datus, par to apstrādes principiem un datu subjektu tiesībām savu personas datu aizsardzībā.

1.3. Personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, nosacījumus.

1.4 Tas, kādu tieši personas datu apstrāde būs jāveic un kā šie dati tiks izmantoti, ir atkarīgs arī no katra konkrētā gadījuma, proti, ne visa šajā Privātumā politikā minētā informācija būs attiecināma uz jums.

2. Pārzinis un kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “CUBE Systems”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103311537, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 29B, LV-1004, e-pasts: [email protected] 

2.2. Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: [email protected]

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti:

3.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei ar datu subjektu, tai skaitā, lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

3.1.2. juridisku pienākumu izpildei, piemēram, nodokļu un grāmatvedības jomā;

3.1.3. pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu;

3.1.4. īstenojot SIA “CUBE Systems” vai trešo personu leģitīmās intereses.

3.2. SIA “CUBE Systems” leģitīmās intereses ir:

3.2.1. veikt komercdarbību;

3.2.2. pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms sadarbības uzsākšanas vai cita veida līguma noslēgšanas;

3.2.3. saglabāt datu subjektu pieteikumus, iesniegumus, e-pastus un citādi fiksētu informāciju par izrādīto interesi sadarboties, piemēram, konkrētā projektā;

3.2.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

3.2.5. aizsargāt likumīgās intereses tiesā, citās valsts institūcijās, kā arī saņemot juridisko palīdzību;

3.2.6. reklamēt savus pakalpojumus un veikt citas mārketinga aktivitātes, tajā skaitā nosūtot komerciālus paziņojumus;

3.2.7. rīkot profesionālās jomas pasākumus un tos dokumentēt ar foto un video;

3.2.8. pārvaldīt uzņēmuma tīmekļa vietnes un sociālo tīklu kontus;

3.2.9. veidot un saglabāt liecības par SIA “CUBE Systems” veidotajiem projektiem, to attīstības gaitu un notikumiem vēsturē.

4. Personas datu apjoms

4.1. SIA “CUBE Systems” apstrādāto personas datu kategorijas:

4.1.1. identitātes dati un dati saziņai:

4.1.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.1.2. personas kods/dzimšanas datums;

4.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.1.4. tālruņa numurs un e-pasta adrese;

4.1.1.5. personu apliecinošu dokumentu dati.

4.1.2. no attiecīgā sadarbības veida izrietoši dati:

4.1.2.1. noslēgtā sadarbības līguma dati;

4.1.2.2. dati par līguma izpildi.

4.1.2.3. dokumentācija un sarakste attiecīgā projekta ietvaros (piemēram, projekta precizējumi, papildu darba uzdevumi, termiņi un cita saziņa, kas saistīta ar līguma izpildi).

4.1.3. citi no attiecīgā projekta loģiski un saprātīgi pamatoti izrietoši personas dati.

5. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

5.1. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai sākotnēji paredzētiem mērķiem un sākotnēji noteiktajā apjomā.

5.2. Datu subjektu personas datu apstrāde notiek izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Visu šo pasākumu ietvaros tiek nodrošināts atbilstošs informācijas aizsardzības līmenis, kas nepieļauj neautorizētu piekļuvi datu subjekta personas datiem.

5.3. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

5.3.1. visu laiku kamēr pastāv tiesiskais pamats datu apstrādei;

5.3.2. kamēr ir spēkā ar datu subjektu noslēgtais līgums vai sadarbības līgums no kura izriet personas datu apstrāde;

5.3.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “CUBE Systems” vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana u.tml);

5.3.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

5.3.5. SIA “CUBE Systems” veidoto projektu arhīva un vēstures liecību saglabāšanai.

5.4. Personas datu glabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemēram:

5.4.1. lai īstenotu grāmatvedību regulējošos normatīvos aktos noteiktos glabāšanas termiņus, attiecīgi piecus līdz desmit gadus;

5.4.2. lai īstenotu savu izpildīto saistību aizsardzību un pierādījumu saglabāšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā; 3 gadi Komerclikumā; 5 gadi Fizisko personu datu apstrādes likumā un citiem termiņiem, papildus ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

5.5. Personas datu apstrādē netiek veikta datu subjektu profilēšana vai automatizētu lēmumu pieņemšana, kas datu subjektam radītu tiesiskas vai cita veida sekas.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Datu subjektu personas dati trešajām personām bez tiesiska pamata netiek izpausti, izņemot:

6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu konkrētā līguma izpildi;

6.1.2. ar likumu deleģētām valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, u.tml.;

6.1.3. ja Datu subjekts devis piekrišanu datu apstrādei un tālākai datu nodošanai;

6.1.4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “CUBE Systems” likumīgo interešu aizsardzībai;

6.1.5. ja datu nodošana nepieciešama SIA “CUBE Systems” vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

6.2. Sadarbības līguma vai konkrēta projekta ietvaros, lai veiktu kādas funkcijas izpildi, datu subjekta personas dati var tikt nodoti citiem CUBE grupas uzņēmumiem.

6.3. Datu subjektu personas dati netiek nosūtīti un netiek apstrādāti ārpus ES vai EEZ.

7. Datu subjektu tiesības un pienākumi

7.1. Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei var sniegt gan klātienē konkrētā projekta norises vietā, gan elektroniski.

7.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

7.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.

7.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.5. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pieprasīt datu labošanu vai iebilst pret personas datu apstrādi.

7.6. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.8. Apstrādājot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “CUBE Systems” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.9. SIA “CUBE Systems” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjekta pretenziju gadījumā SIA “CUBE Systems” veiks visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu, bet gadījumā, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Datu subjektu iesniegumi un informācijas pieprasījumi tiek izskatīti bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

8.2. Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos.

8.3. Privātuma politika ir brīvi pieejama SIA “CUBE Systens” tīmekļa vietnē www.cubesystems.lv.