mežsaimniecība

Latvijas valsts meži darbu izpildes vadības sistēmas dizains

Latvijas valsts meži (LVM) vēlējas izstrādāt sistēmu, kas palīdz pārvaldīt un automatizēt atvaļinājumu plānošanas un darbinieku mērķu izpildes biznesa procesus.

Lai iegūtu informāciju ikdienā noderīgas un ērti lietojamas sistēmas radīšanai, mēs intervējām darbiniekus, kuri vislabāk pārzina LVM iekšējos procesus. Balstoties uz iegūto informāciju un sistēma funkcionālā projektējuma dokumentu, mēs izstrādājām vairāk kā 20 unikālus melnbaltos karkasus (wireframes), lai detalizēti izplānotu lietotāju grafiskās saskarnes funkcionalitāti un lietojamību. Uz izstrādātājiem karkasiem tika veikti lietojamības testi, kuros piedalījās darbinieki, kas ikdienā strādās ar šo sistēmu. Karkasu testēšana pirms dizaina izstrādes un programmēšanas ļauj daudz ātrāk un lētāk validēt sistēmas atbilstību gala lietotāju vajadzībām un veikt dažādus lietojamības uzlabojumus.

Balstoties uz karkasiem un LVM grafisko identitāti, mēs izstrādājām dizainu. Papildus vairāk kā 20 unikāliem dizaina skatiem mēs izstrādājām lietotāja grafiskās saskarnes stila grāmatu, kas padara efektīvāku tālāku sistēmas attīstību - jaunas funkcionalitātes un skatus, nezaudējot lietojamības un grafisko kvalitāti, iespējams izstrādāt, izmantojot stila grāmatas norādes bez vai ar minimālu lietojamības speciālista un grafiskā dizainera iesaisti.
Izstrādāto dizainu un funkcionālā apraksta dokumentu mēs nodevām programmētāju komandai, kas veica sistēmas tehnisko izstrādi un testēšanu.

Darbu izpildes vadības sistēma nodrošina šādu biznesa procesu atbalstu:

  • darbinieku datu pārvaldība - kontaktinformācija, algu pārskats u.c. dati
  • mērķu pārvaldība - mērķu sasniegšanai definēto uzdevumu plānošana un progresa kontrole
  • atvaļinājuma pārvaldība - atvaļinājumu pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana, aizvietotāju deleģēšana, kopējā atvaļinājumu grafika pārskats kalendāra veidā

Sistēma ir integrēta ar darbinieka izvērtēšanas un zināšanu novērtēšanas sistēmām. Ikdienā sistēmu lieto visi birojos strādājošie LVM darbinieki.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, no kurām 1,41 miljoni hektāru ir mežs. LVM ir Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) dibinātājs un aktīvs tās biedrs.
Papildus savai pamatdarbībai, kas ir mežsaimniecība, LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus - smilti, granti un kūdru.

citi mūsu projekti